مرور

تصویر

توجه به ابعاد فیزیکی فاجعه ما را از ابعاد اجتماعی و انسانی فاجعه غافل نکند

توجه به ابعاد فيزيكي فاجعه ما را از ابعاد اجتماعي و انساني فاجعه غافل نکند چرا که زلزله از جمله بلايا و مصائب طبيعي است كه جوامع انسانی را مورد تهديد جدی قرار مي‌دهد وشواهد تاریخی از وقوع زلزله در برهه هايي از زمان در کشور که موجب از هم…