نمونه ای از کارت عضویت انجمن در سال ۱۳۵۶

کارت عضویت کانون مددکاران اجتماعی ایران
کارت عضویت کانون مددکاران اجتماعی ایران