نشست علمی انجمن در استان کرمان

نشست علمی مددکاری اجتماعی با حضور اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کرمان برگزار شد.

اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کرمان، در هفته گذشته در نشست تخصصی پیرامون موضوعات مهم حرفه در استان بحث و گفتگو کردند.

در این نشست تخصصی که با همکاری دانشکده علمی کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی در کرمان برگزار گردید، دکتر غیاثی نژاد، از اساتید دانشگاه علمی و کاربردی نیز   به عنوان مهمان حضور داشت.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران